آن پنجه طلائی سحر آفرين، دريغ
                           در اين شب بلند
                                    ما را به خواب های طلائی نمی برد.
                                                            فـریدون مشیـری
                                                            
 تـمـاس

 
متن  

 :*نام

 :*پست الکترونیک

 :آدرس

 :تلفن
 
 www.Javad-maroufi.com ©