ایـن کـوزه چـو مـن عاشـق زاری بود است
                                 در بـنـد ســر زلـف نــگـاری بود ا‌ست
ایـن دســتــه کــه بــر گـردن او مـی ‌بـیـنـی
                                 دستی ‌ست کـه برگـردن یاری بود ا‌ست
                                                             حکیم عمر خیــام
 انـتـشـار یـافـتـه هـا

     •  ترانه های خیام
        ـ آهنگ اول تا پنجـم

     • آلـبـوم آهـنـگـهـای جـواد مـعـروفـــی
        ـ خـوابـهـای طـلائـی
        ـ فـانـتـزی ژیلا
        ـ رومی
        ـ کـوکـو
        ـ ساری گـلـین
        ـ پـیـش درآمـد اصـفـهـان ( ساخـتـه : رضـا مـحـجـوبـی ، تـنظـیـم : جـواد مـعـروفـی )
        ـ پـرلـود شـمـاره پـنـج
       
     •  گزیده آثار استاد جواد معروفی برای پیانو ( قـطـعـات ساخـتـه و تـنظـیـم شـده ایـرانـی بـرای پـیـانـو )
        ـ راسـت پـنـجـگـاه
        ـ چـهـارگـاه
        ـ پـرلـود شـمـاره پـنـج
        ـ پـرلـود شـمـاره شش
        ـ راپـسـودی در مـاهـور
        ـ مـاهـور
        ـ هـمـایـون
        ـ رنگ چـهـارگـاه
        ـ رنگ هـمـایـون
        ـ رنگ مـاهـور
        ـ فـانـتـزی شـماره دو
        ـ راپـسودی اصـفـهـان
        ـ رنگ اصـفـهـان ( ساخـتـه : درویـش خـان، تـنظـیـم : جـواد مـعـروفـی )
        ـ پـیـش درآمـد چـهـارگـاه ( ساخـتـه : رکـن الـدیـن مـخـتـاری، تـنظـیـم : جـواد مـعـروفـی )
        ـ چـهـار مـضـراب چـهـارگـاه
        ـ کـرشـمه چـهـارگـاه
        ـ ضـربـی چـهـارگـاه
        ـ غـمـگـیـن  ( ساخـتـه : عـلـیـنـقـی وزیـری ، تـنظـیـم : جـواد مـعـروفـی )
        ـ مـرغـک   ( ساخـتـه : عـلـیـنـقـی وزیـری ، تـنظـیـم : جـواد مـعـروفـی )
        ـ دو بـل بـل ( ساخـتـه : عـلـیـنـقـی وزیـری ، تـنظـیـم : جـواد مـعـروفـی )
        ـ پـرلـود و اتـود شـمـاره دو

     • ردیـف مـوسـیـقـی ایـران بـرای پـیـانـو
        ـ شـور
        ـ دشـتـی
        ـ ابـوعـطا
        ـ افـشـاری
        ـ بـیات تـرک
        ـ چـهـارگـاه
        ـ هـمـایـون
        ـ بـیـات اصـفـهـان
        ـ نـوا
        ـ سـه گـاه
        ـ مـاهـور
        ـ راسـت پـنـجـگـاه

     • آلـبـوم هـای صـوتـی
        ـ انـتظـار
        ـ بـهـار گـلـهـا
        ـ پـرسـتـوهـا
        ـ جـان عـشـاق
        ـ چـه شـورهـا
        ـ خـزان ، روزگـار مـن
        ـ خـوابـهـای طـلائـی
        ـ خـوابـهـای طـلائی دو
        ـ دل شکـسـتـه
        ـ راز غـروب
        ـ راز گـلـهـا
        ـ رومـانـس یک تا هـشـت
        ـ رومـینا ، طبـیعـت
        ـ سـده یک و دو
        ـ شبنـم صـبحگـاهـی
        ـ شـفـق
        ـ شـکـوفـه ها
        ـ طـلـوع
        ـ عـاشـورا ، راز خـلقـت ، فـراق
        ـ کـاروان عـشـق
        ـ نـغـمـه آبـشـار
        و صـدهـا اثـر جـاویـدان در بـرنـامـه هـای گـلـها

www.Javad-maroufi.com ©