چـنــان در قـیـد مـهـرت پـایـبـنـدم       که گـویی آهوی سر در کمندم
گـهی بـر درد بـی درمـان بـگـریـم       گهی بر حال بی سامان بخندم
نه مجنونم که دل بردارم از دوست      مـده گـر عـاقـلـی بیهـوده پندم
                                                                 گوشه دیلمان

 تـصـاویــر


جـواد مـعـروفـی در خـانه
جـواد مـعـروفـی ، خانه سیمین مخبر
جـواد مـعـروفـی در خـانه
فرهاد رفعت ، جواد معـروفـی
گلنوش خالقی ، فرامرز پایور
جواد مـعـروفـی ، ساسان محـبی
سیمین مخبر ، جواد مـعـروفی
پیانوی جواد معـروفـی
خانه جواد معـروفـی
خانه جواد معـروفـی
 
 
 
بهشت زهـرا ، مقبره هنرمندان

 
www.Javad-maroufi.com ©