آن پنجه طلائی سحر آفرين، دريغ
                           در اين شب بلند
                                    ما را به خواب های طلائی نمی برد.
                                                            فـریدون مشیـری
                                                            
 پـیـونـدهـا

شهرداد روحانی ، آهنگساز و رهبر ارکستر
انوشیروان روحانی ، آهنگساز و پیانیست
ساسان محبی ، آهنگساز و پیانیست
     
 
نگاهی به تاریخ موسیقی ایران
اخبار موسیقی و موسیقیدانان
 www.Javad-maroufi.com ©